Manifest från ukrainska civilsamhällesorganisationer:

Åtgärdsagenda till stöd för Ukraina inför Europaparlamentsvalet 2024

Inför valet till Europaparlamentet 2024 har vi, ukrainska civilsamhällesorganisationer med säte i Europeiska unionen (EU), gått samman för att presentera detta manifest som återspeglar vår gemensamma vision, våra värderingar och våra ambitioner. Vårt uppdrag är att förespråka seger för Ukraina, hållbar fred med säkerhetsgarantier för Ukraina och Ukrainas roll i EU – vilket vi anser är avgörande för att upprätthålla demokrati, säkerhet, mänskliga rättigheter och välstånd på den europeiska kontinenten. Vi anser att Ukraina kan bidra avsevärt till ett starkare, mer inkluderande och fredligt Europa. Vårt manifest beskriver de principer och prioriteringar som vi är övertygade om att miljontals människor i hela EU ställer sig bakom.

Mot bakgrund av det kommande valet till Europaparlamentet 2024 uppmanar vi de europeiska politiska partierna och grupperna att uttrycka sitt engagemang och stöd för Ukrainas väg mot hållbar fred, ekonomisk återhämtning och återuppbyggnad, demokrati och rättvisa. Följande nyckelområden bör prioriteras.

I. Ukrainas europeiska ambitioner: Stöd Ukrainas anslutning till EU

Vi anser att Ukrainas öde är sammanflätat med EU. Vi ser framför oss en framtid där Ukraina är fullt integrerat i den europeiska familjen och bidrar till de gemensamma värdena demokrati, frihet och mänskliga rättigheter samt till utvecklingen av EU:s ekonomi. Därför uppmanar vi alla europeiska politiska partier att erkänna Ukrainas strävanden i sina program och stödja Ukrainas europeiska integration.

II. Demokrati och rättsstatsprincipen: Skydda dessa principer i EU:s interna och externa politik och beslut samt stöd demokratiska reformer i Ukraina

Vi vidhåller att demokrati och rättsstatsprincipen är nödvändiga förutsättningar för ett fredligt och välmående Europa. Dessa grundläggande principer hotas dock inte bara av Ryssland utan också av olika auktoritära regimer runt om i världen. Europeiska partier bör otvetydigt säkerställa att dessa principer skyddas på nationell, europeisk och global nivå.

Med tungt hjärta erkänner vi det fortsatta mod och de uppoffringar som Ukrainas män, kvinnor och barn har gjort för att försvara dessa omhuldade demokratiska principer. De modiga själar som, trots rysk terrorism1 och rashistisk ideologi2 (rysk fascism), ägnar sig åt att upprätthålla demokratin, exemplifierar själva kärnan i de värden vi håller kära. Ukrainas förluster i detta ädla syfte tjänar som en gripande påminnelse om hur angeläget det är att europeiska politiska partier visar mod och solidaritet. Hoten mot demokratin och rättsstatsprincipen är inte bara abstrakta begrepp utan en krass realitet som de som står i frontlinjen i kampen mellan demokrati och autokrati ställs inför.


Inför Rysslands krig mot de demokratiska värderingar som är kärnan i EU måste de europeiska ledarna göra allt för att bevara dessa värderingar. Detta är nödvändigt för att försvara EU:s suveränitet i framtiden, medborgarnas säkerhet och välstånd inför det mest betydande hotet mot världsordningen och rättsstatsprincipen sedan andra världskriget. Vi manar också till stöd för demokratiska reformer och omställning i Ukraina, stärkande av det civila samhället, öppenhet och mekanismer för ansvarsutkrävande.

III. Fred och säkerhet: Ge fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina och framtida fredsgarantier

Vi stöder Manifestet för hållbar fred. Aldrig mer 2.03 av representanter för civilsamhället i Ukraina och uppmanar alla europeiska partier att ta med det i sina program. För att stödja Ukraina fram till fullständig seger krävs fortsatt militärt, ekonomiskt och politiskt stöd tills de ryska trupperna helt dragit sig tillbaka från alla ockuperade territorier och de ukrainska gränserna från 1991 återställts.

Ukraina förtjänar inte bara rättvisa för de brott som Ryssland har begått, utan behöver också tydliga försäkringar om hållbar fred. Vägen dit går via Ukrainas anslutning till EU och Nato. Demilitarisering och denuklearisering av Ryska federationen är avgörande för att minimera riskerna för framtida aggressioner. Att göra Europa oberoende av alla ryska energikällor kommer dessutom inte bara att beröva Ryssland möjligheten att använda energiförsörjningen som ett vapen, utan påskyndar också övergången till grön energi i EU. En hållbar omställning kräver en fullständig övergång från ryska resurser, inklusive i synnerhet sällsynta jordartsmetaller, flytande fossilgas etc.

EU:s politiska ledare bör fortsätta att utöva ekonomiska påtryckningar på Ryssland genom att skärpa sanktionerna, täppa till kryphål, förbjuda alla former av energiimport från Ryssland och omvandla alla frysta ryska tillgångar i EU till stöd för Ukrainas försvar och återuppbyggnad.

IV. Rättvisa: Håll Ryssland fullt ansvarigt för sitt angreppskrig

Som framhålls i Manifestet för hållbar fred kräver en hållbar internationell säkerhet samtidiga framsteg i fråga om rättvisa och fred. Det är nödvändigt att hålla Ryssland fullt ansvarigt för kriget och lägga hela ansvaret på landet.

De som är ansvariga för grymheter måste hållas ansvariga – oavsett om det gäller aggressionshandlingar, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, folkmord, påtvingade massdeportationer eller för att ha spridit det hat som utlöste ett krig utan motstycke under 2000-talet.

Även om inte alla förluster kan kompenseras fullt ut är en grundlig bedömning av den materiella skadan nödvändig. Detta innefattar en bedömning av de skador på Ukrainas naturliga ekosystem som orsakats av det ryska angreppskriget. Vi måste också hålla Ryssland ansvarigt för de enorma mänskliga förluster och omvälvningar som hundratusentals människor som förlorat sina liv och miljontals som förlorat nära och kära har upplevt. Kompensation bör på lämpligt sätt fastställas och betalas. Bland annat bör de europeiska partierna argumentera starkt för konfiskering av ryska tillgångar och att dessa används för att återuppbygga Ukraina.

För att stärka ansvarsskyldigheten måste Ryssland genomgå en betydande statusförlust. Landet bör stängas ute från att utöva inflytande i internationell politik genom organisationer som FN:s säkerhetsråd. En angripare bör inte ha en position i ett organ som har till uppgift att säkerställa global fred.

V. Ekonomiskt välstånd och ekonomisk återhämtning: Stöd reformer för att återuppbygga och utveckla en motståndskraftig ukrainsk ekonomi

Vi strävar efter ett välmående Ukraina i EU som främjar innovation, entreprenörskap och utveckling mot en motståndskraftig och hållbar ekonomi. Vi efterlyser en politik som skapar ett gynnsamt företagsklimat, bekämpar korruption och säkerställer en rättvis fördelning av välståndet.

Miljontals ukrainare som är bosatta i EU utgör en ovärderlig tillgång som kan ge fördelar för både EU-länderna och Ukraina genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Detta har potential att avsevärt bidra till Ukrainas återuppbyggnadssträvanden. Vi förespråkar starkt utvecklingen av program som stöder cirkulär migration och inrättandet av affärs- och forskningssamarbete som kan främja ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska förbindelser mellan Ukraina och EU:s medlemsstater.

VI. Miljövård: Prioritera miljöskydd och hållbarhetsprinciper i den ekonomiska återuppbyggnaden efter kriget

Vi är fast beslutna att främja miljömässig hållbarhet och bekämpa klimatförändringarna. Vi förespråkar en ansvarsfull miljöpolitik och en omställning till en hållbar ekonomi som respekterar planetens gränser. Att skydda vår planet är en gemensam skyldighet som delas av alla européer. Vi uppmanar EU att stödja efterkrigsreformerna som bygger på principerna om klimatneutralitet, cirkularitet och bevarande av biologisk mångfald i linje med principerna i den europeiska gröna given.

De pågående ekologiska skadorna som orsakats av Ryssland i Ukraina, exemplifierade av förstörelsen av Kakhovka-dammen, understryker det kritiska behovet av att alla EU-länder erkänner och åtalar de ansvariga för ekocid och liknande miljökatastrofer. Vi uppmanar därför de europeiska partierna att införliva ekocid som ett brott mot mänskligheten i den europeiska lagstiftningen.

Lika viktigt är det att ta itu med nukleär terror och avskräckning från eventuella kärnkraftskatastrofer som framkallas av ryska handlingar, där de anmärkningsvärda precedensfallen är Rysslands erövring av kärnkraftverken i Tjornobyl och Zaporizjzja.

VII. Europeisk identitet och kultur: Stöd insatser för att bevara och främja Ukrainas kultur

Vi hyllar mångfalden av europeiska kulturer och språk. Vi uppmuntrar bevarandet av kulturarvet och främjandet av interkulturell dialog. Ett starkt Europa omfamnar sin rika väv av identiteter.

Som svar på Rysslands systematiska brott mot den ukrainska kulturen uppmanar vi de europeiska politiska partierna att inta en resolut hållning mot dessa handlingar. Detta innebär ett fördömande av Rysslands avsiktliga förstörelse och stöld av det ukrainska kulturarvet och erkännande av det som en del av ett bredare mönster av krigsförbrytelser.

De västerländska samhällena måste förkasta sina stereotyper om rysk storslagenhet, som har närts av rysk propaganda under århundradena och som har underblåst den imperialistiska aggressionen och kolonialpolitiken gentemot grannländerna. Den ukrainska kulturen bör frikopplas från den ryska, så att dess unika kulturarv erkänns och myten om "brödrafolk" krossas. EU bör öka medvetenheten om att det ukrainska språket är unikt och oberoende av det ryska språket, särskilt genom att behandla det på lika villkor i diplomatisk och kulturell kommunikation.

Europeiska partier bör utöka sitt stöd till kulturbevarande insatser genom att tillhandahålla experthjälp, ekonomiskt och logistiskt stöd till ukrainska kulturinstitutioner och organisationer som strävar efter att skydda och återställa värdefulla artefakter och konstverk som har skadats eller stulits. Dessutom kan främjandet av partnerskap med europeiska museer och kulturinstitutioner vara avgörande för att återfinna och rehabilitera stulna kulturskatter.

Dessutom uppmanar vi de framtida europeiska ledarna att främja historisk medvetenhet och stödja insatser för att främja ukrainsk kultur på internationell nivå genom diplomatiska kanaler, medieplattformar och offentlig diskurs för att belysa Rysslands kulturbrott i Ukraina genom historien fram till idag. I samarbete med internationella organ som UNESCO bör de främja och genomföra konkreta åtgärder för att bevara det ukrainska kulturarvet på global nivå.

***

När vi nu går framåt, enade i vår vision, bjuder vi in europeiska medborgare och beslutsfattare att tillsammans med oss stödja ett starkare och mer motståndskraftigt Europa. Tillsammans kan vi bygga en kontinent som värdesätter frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, där alla nationer, inklusive Ukraina, bidrar till en ljusare framtid för kommande generationer.

1https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221118IPR55707/europaparlamentet-kategoriserar-ryssland-som-en-statlig-sponsor-av-terrorism

2https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html

3https://sustainablepeacemanifesto.org/

Signatories of the Manifesto:

 1. Marta Barandiy, Founder and President, Promote Ukraine, Belgium
 2. Khrystyna Monastyrska, Coordinator, Unlimited Democracy – Verein zur Förderung der Demokratisierung, Austria
 3. Kseniia Mukhortova, Co-Founder and Editor, UKRCY.News, Cyprus
 4. Svyatoslav Kalishchuk, Co-Founder, Spilka, Czech Republic
 5. Julia Chenusha, CEO Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V., Germany
 6. Hanna Slobodyanyuk, Board Member, IWEK, Mykolaiv Water Hub, Germany
 7. Iryna Shulikina, CEO, Vitsche E. V., Germany
 8. Vassili Goutsoul, Chairman of the Board, Ukrainian Association in Finland, Finland
 9. Anastasiia Shapochkina, President, Eastern Circles, France
 10. Ivanna Pinyak, Co-Founder, PromoUkraїna, France
 11. Iryna Katyuk, President, Spilka Paris, France
 12. Edward Mayor, Co-Founder and President, Stand With Ukraine Europe, France
 13. Lesia Ignatyk-Eriksen, Chairwomen, Association at Ukrainere i Danmark, Denmark
 14. Yuliia Kryzhanovska, Vice President, Ukrainian Women in Greece, Greece
 15. Olena Redrugina, Co-Founder and Board Member, Ukrainian Action in Ireland, Ireland
 16. Maryana Semenyak, Board Member, Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, Italy
 17. Zoia Stankovska, President, UAMi, Italy
 18. Federica Antonacci, ItalianaforUkraine, Italy
 19. Inna Yaremenko, Vice-President, LUkraine, Luxembourg
 20. Oksana Savchuk, Co-Founder, VATAHA Foundation, the Netherlands
 21. Emma Zahynaiko, Coordinator, Euromaidan Warszawa + Stand with Ukraine Foundation Poland
 22. Stanislav Olenchenko, Co-Founder, Ukraine Explainers, Poland/Ukraine
 23. Andrii Vovk, Volunteer, Support Ukraine Slovakia, Slovakia
 24. Liliya Mykolaiv, President, ConUkrania, Spain
 25. Maksym Girnyk, Spokesperson, Nordic Ukraine Forum, Sweden
 26. Frank Peter Wilde, costume designer and human rights activist, Germany
 27. Anna Vdovychenko, coordinator of PR Army Ukraine/Portugal
 28. Georges Dallemagne, Belgian MP, Head of the Belgium-Ukraine Friendship Group
 29. Christelle Savall, President of JEF Europe
 30. Kristina Pitalskaya, President of Promote Georgia, Belgium
 31. Tetiana Hladkova, Socio de Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi, Pais Vasco, Vitoria-Gastesz, Spain
 32. Ruben Giovannoni, President of Comitato Ventotene, Italy

Should you wish to express your interest to sign the Manifesto, please contact us at advocacy@promoteukraine.org